Online: inaugural lecture / oratie Rosemarijn Hoefte

English version

On 16 March 2018, Rosemarijn Hoefte, who in 2017 and with the support of the KITLV-KNAW was appointed Professor of the History of Suriname since 1873 in a comparative perspective, held her inaugural lecture, entitled ‘The last convulsions of colonialism: The Suriname experiment in the 1930s’ at the University of Amsterdam.

At the beginning of the 1930s, economic woes and unemployment in Suriname were the source of social unrest. Unlike in other Caribbean colonies, the reaction in Suriname was a conservative backlash or countermovement. In her inaugural lecture, Rosemarijn Hoefte examines the discrepancy between Dutch colonial policy and a growing self-consciousness among the Surinamese in the 1930s.

The policy pursued by the newly appointed governor, J.C. Kielstra, was a repressive one. Kielstra also launched an experimental plan to ‘indianize’ (verindischen) Suriname, implementing a two-stage strategy. The most striking aspect of this plan was the migration of 100,000 Javanese workers, who were brought to Suriname for the benefit of the country’s small-scale agriculture.

Kielstra’s policy and his plan for making Suriname more like the Netherlands East Indies were colonial convulsions. The governor parachuted his plans into the colony with very little sensitivity for what the inhabitants of Suriname cared about or found important. The governor was blind to change in colonial societies in general, and to those in Suriname in particular. He failed to see the glimmers of a home-grown Surinamese society taking shape, according to Hoefte.

You can read the inaugural lecture here.

A version in Dutch is also available.

Photo: Irene Rolfs

Nederlandse versie

Op 16 maart j.l. hield Rosemarijn Hoefte, in 2017 met steun van het KITLV-KNAW benoemd tot hoogleraar Geschiedenis van Suriname sinds 1873 in vergelijkend perspectief, haar inaugurele rede, getiteld ‘Koloniale stuiptrekking: Het experiment Suriname in de jaren 1930’ aan de Universiteit van Amsterdam.

Begin jaren dertig van de vorige eeuw veroorzaakten economische misère en werkloosheid sociale onrust in Suriname. In tegenstelling tot andere Caraïbische koloniën vond in Suriname een conservatieve backlash (tegenbeweging) plaats. Rosemarijn Hoefte gaat in haar oratie in op de discrepantie tussen het Nederlands koloniale beleid en het groeiende Surinaamse bewustzijn in de dertiger jaren.

De nieuw benoemde gouverneur J.C. Kielstra voerde een repressief beleid en lanceerde een experimenteel plan om Suriname via een tweetraps strategie te ‘ver-indischen’. Het meest in het oog springende element was de migratie van 100.000 Javanen ten behoeve van de kleine landbouw.

Het beleid van Kielstra en zijn plan tot de ver-indisching van Suriname waren een koloniale stuiptrekking. De gouverneur parachuteerde zijn plannen in de kolonie, zonder veel voeling voor wat de inwoners van Suriname bewoog of belangrijk vonden. De gouverneur was blind voor veranderingen in koloniale samenlevingen in het algemeen en die in Suriname in het bijzonder. Hij zag niet dat er een er een ‘eigen’ Surinaamse samenleving begon te gloren, aldus Hoefte.

De oratie kunt u hier terug lezen.

Een Engelse versie is ook beschikbaar. 

Foto: Irene Rolfs

No Comments

Post A Comment