KITLV jaarverslag 2016 nu online beschikbaar

KITLV jaarverslag 2016 nu online beschikbaar

Het instituut heeft een goed jaar achter de rug. Onze onderzoekers publiceerden, zoals uit het onderstaande blijkt, bijna honderd titels: boeken, bundels en artikelen, zowel peer-reviewed voor de internationale wetenschappelijke wereld als voor een breder, primair Nederlandstalig publiek. In deze reeks waren verschillende hoogtepunten. Henk Schulte Nordholt publiceerde zijn Geschiedenis van Zuidoost- Azië, die ook in het Duits, Engels en het Indonesisch zal verschijnen. Gert Oostindie en Ireen Hoogenboom, op tournee in Indonesië, trokken volle zalen met Serdadu Belanda di Indonesia, 1945-1950, de vertaling van Soldaat in Indonesië (2015). KITLVfellow Anton Stolwijk publiceerde Atjeh, het verhaal van de bloedigste strijd uit de koloniale geschiedenis. Voorts verschenen belangrijke boeken onder redactie van KITLV-onderzoekers, zoals Citizenship and democratization in Southeast Asia (red. Ward Berenschot, Schulte Nordholt en Laurens Bakker).

Er werden verschillende onderzoeksprogramma’s afgesloten, zoals ‘Elite network shifts’ (Gerry van Klinken) en ‘Shades of clientelism’ (het Veni-project van Berenschot); hieronder worden de resultaten besproken. Gelukkig werden ook weer diverse nieuwe subsidies verworven, die maken dat voor de komende jaren de ‘inverdiencapaciteit’ ruim boven de door het KITLV zelf gestelde norm van 25 procent zal blijven. Dat is, gezien de uiterst competitieve ‘markt’, een prestatie die tot tevredenheid stemt. De belangrijkste nieuw verworven subsidies zijn het NWO-programma van Schulte Nordholt, ‘Violence strikes root; Why vigilantism became central to Indonesian politics, 1943-1955; ‘Traveling Caribbean heritage’, een NWO-programma van Oostindie; en de Veni-aanvrage van Wouter Veenendaal, ‘When things get personal; Explaining political stability in small states’. Eind december kondigde het kabinet-Rutte aan het grote onderzoek naar de dekolonisatieoorlog in Indonesië te zullen ondersteunen waarvoor het KITLV, als woordvoerder voor KITLV, NIMH en NIOD, al sinds medio 2012 ijverde. Dankzij de inspanningen van Bart Luttikhuis werd het KITLV bovendien deelnemer in het door de Leverhulme Trust gefinancierde internationale onderzoeksnetwerk ‘Understanding insurgencies; Resonances of the colonial past’, dat in 2016 van start ging. Hoko Horii verwierf een beurs van Toyota.

Het KITLV organiseerde een groot aantal symposia en workshops, zoals de ‘Southeast Asia update’, een publieksdag van het Chinese Indonesian Heritage Center (CIHC) en de CLARIAH-workshop ‘Digging into military memoires’, over digitale tools zoals visualisatie, linked data en text mining. Daarnaast was er de lange reeks jaarlijkse lezingen en research seminars, alsmede de dertigste editie van de cursus Caribistiek.

Twee promovendi, Hoko Horii en Taufiq Hanafi, begonnen met hun onderzoek. In dit jaarverslag zijn een aantal korte verslagen opgenomen van jonge KITLV onderzoekers, waaronder die van Stacey Mac Donald en Sanne Rotmeijer uit het project ‘Confronting Caribbean challenges’. Na het evaluatiejaar van het audiovisuele project ‘Recording the future’ in 2015 begon Fridus Steijlen aan een nieuwe cyclus van vier jaar; ditmaal waren de locaties Jakarta en Delanggu.

Het KITLV ambieert internationaal en nationaal deskundigheid te delen. Zo voert het KITLV het secretariaat van de European Association of Southeast Asian Studies (EuroSEAS), werd Rosemarijn Hoefte tot vicepresident van de Association of Caribbean Historians (ACH) en Oostindie tot voorzitter van LeidenGlobal gekozen. Ook leveren KITLV-onderzoekers met grote regelmaat in de media commentaar over thema’s variërend van het Nederlandse oorlogsverleden in Indonesië tot de actuele ontwikkelingen in Indonesië, Caribisch Nederland of Cuba.

Als KNAW-instituut gevestigd op de Leidse campus neemt het instituut deel aan een reeks gremia van overleg: de Stuurgroep KITLV (bestaand uit KNAW, Universiteit Leiden, Universiteitsbibliotheek Leiden [UBL] en Vereniging KITLV); de door de KNAW ingestelde Wetenschapscommissie; en het bestuur van de Vereniging. Daarnaast is er intern overleg in het plenaire Instituutsoverleg en de Onderdeelcommissie, die weer behoort tot de Ondernemingsraad van de KNAW. In algemene zin verloopt al dit overleg goed; er zijn dan ook geen majeure bestuurlijke uitdagingen. Een terugkerend probleem is wel het gebrek aan doorstroommogelijkheden voor bij het KITLV werkzame jonge onderzoekers Dit probleem is uiteraard niet beperkt tot het instituut, maar is een algemeen voorkomend probleem in de Humaniora en Sociale Wetenschappen.

Het beheer van de KITLV-collecties werd bij de reorganisatie in 2014 overgedragen aan de UBL. In grote lijnen is deze overgang goed verlopen, maar er waren ook klachten. Naar aanleiding hiervan werd besloten een commissie in te stellen die de communicatie tussen gebruikers en de UBL moet verbeteren. Overigens werkte het KITLV enthousiast mee aan gezamenlijke projecten zoals de in 2016 gestarte digitale bibliotheek van Cariben en het voor 2017 geplande Leidse Asia Year.

Tussen het KNAW-instituut KITLV en de Vereniging KITLV verloopt de samenwerking uitstekend. Mede dankzij de financiële steun van de Vereniging is een deel van het fonds van de voormalige KITLV Press voortgezet door Brill Academic Publishers. De Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde en de New West Indian Guide worden open access gepubliceerd. Ook verschenen vijf titels in de Verhandelingen.

Tot slot zij vermeld dat het befaamde tegeltableau van Jan Toorop – een onderdeel van een goed dozijn kunstbezittingen van de Vereniging KITLV – schitterde op de aan Toorop gewijde tentoonstellingen in achtereenvolgens het Gemeentemuseum Den Haag en Museum Villa Stuck in München, om vandaar door te reizen naar het Bröhan-Museum in Berlijn (2017).

Lees meer in het volledige jaarverslag

 

No Comments

Post A Comment