Het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) heeft als doel om een wereldklasse onderzoeksinstituut te zijn voor de bestudering van Zuidoost-Azië en de ‘Nederlandse’ Cariben vanuit een interdisciplinair en comparatief perspectief. Onze onderzoekers, die gebruik kunnen maken van de onovertroffen collectie op de campus van de Universiteit Leiden, verkennen de (dis)continuïteiten tussen de (pre)koloniale en postkoloniale periode en stellen hun onderzoeksagenda zowel empirisch als theoretisch af om een bijdrage te kunnen leveren aan de wijdere debatten over de meanderende paden van globalisering. Het KITLV werkt intensief samen met de academische gemeenschap wereldwijd alsmede met (inter)nationale overheidsorganisaties, niet-gouvernementele organisaties (NGO’s), de media en het geïnteresseerde algemene publiek.  Het KITLV is een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Onderzoek aan het KITLV is van nature interdisciplinair en gekenmerkt door diverse benaderingen, waaronder (1) een sterke historische dimensie die de discontinuïteiten van de (pre)koloniale tot de postkolonale periode verkent, (2) een antropologisch perspectief en (3) een politieke benadering. De eerste twee benaderingen proberen de menselijke stem (human agency) centraal te stellen en onderzoeken vragen die betrekking hebben op motivatie en betekenisgeving; de derde, politieke benadering richt zich op bredere machtsstucturen die in werking zijn tussen globale krachten en lokale actoren. Geschiedenis, antropologie en de bestudering van politiek en taal zorgen voor vergelijkende benaderingen die nieuwe perspectieven openen om wijdere mondiale verbanden bloot te leggen. Voor deze onderneming zijn archiefonderzoek, veldwerk en tekstuele en visuele analyse van vitaal belang. Onderzoek aan het KITLV wordt gekarakteriseerd door een constante reflectie op de historische verbanden tussen (post)koloniale wetenschap en collectiebeleid. Dit brengt een methodologische reflectie met zich mee op het gebruik van koloniale archiven en de betekenis en impact van  digitale technologieën en databeheer in academisch onderzoek.

Het KITLV investeert in twee lange termijn onderzoeksthema’s: Staat, Geweld en Burgerschap en Mobiliteit en Identiteit. Deze thema’s, die relevant zijn voor processen van postkoloniale staatsformatie en globalisering in Zuidoost Azië en het Caribisch gebied, zijn verbonden aan onderling samenhangende vragen over de dynamiek van macht, betekenis en het gevoel van ergens thuis zijn (belonging). Het KITLV probeert deze thema’s te vertalen in agendabepalende projecten die worden uitgevoerd door onderzoeksteams die bestaan uit senior wetenschappers, postdoctorale onderzoekers, PhD-kandidaten en bezoekende onderzoekers (visiting fellows).

Staat, geweld en burgerschap

Onderzoek binnen dit thema richt zich op regimeverandering, politiek geweld en de uitdrukking van burgerschap. Door verschillende niveaus van bestuur (governance) onder de loep te nemen, wordt de inbedding van de staat in de samenleving blootgelegd. Hierbij wordt vooral gekeken naar geweldsconflicten en verzoening, processen van etnische, religieuze en nationale gevoelens van erbij horen (belonging), en de uitdrukking van vormen van burgerschap. De afgelopen jaren is een reeks extern gefinancierde projecten op dit gebied uitgevoerd bij het KITLV. Deze projecten richtten zich op veranderingen op regionaal niveau in Indonesië (‘Renegotiating Boundaries’, ‘In Search of Middle Indonesia’, ‘From Clients to Citizens’ en ‘Shifting Elite Networks’) alsmede op dekolonisatie en bestuur in het Caribisch gebied.

Mobiliteit en identiteit

De beweging van mensen, ideeën en goederen alsmede processen van identificatie en differentiatie die vaak de (voormalige) koloniale grenzen en imperiale raamwerken overstijgen staan centraal bij dit thema. Noties als ‘religie’, ‘oorsprong’, ‘traditie’, ‘autenticiteit’ en ‘moderniteit’ en de institutionele contexten waarin ze zijn gekaderd en gelegitimeerd zijn van vitaal belang voor het traceren van complexe processen van insluiting en uitsluiting. Recente projecten binnen dit thema zijn bijvoorbeeld ‘Articulating Modernity’, een project over de geschiedenis van populaure muziek in Zuidoost Azië), ‘Postcolonial Migrations’, een project over migratie van verschillende voormalige Nederlandse koloniën naar Nederland en The Javanese Diaspora’ en ‘Java and the Idea of Greater India’, twee projecten over Java en de Javaanse diaspora.

ONZE MISSIE